Reklamační řád

I. Obecná ustanovení

 1. Tento reklamační řád byl sestaven v souladu s ustanoveními zákona č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen "občanský zákoník"), upravuje způsob a základní podmínky reklamace vad zboží a uplatnění nároků ze záruky.
 2. Reklamační řád se vztahuje na reklamace vad zboží, které je v záruční době.
 3. Reklamační řád je nedílnou součástí smlouvy o koupi zboží mezi prodávajícím a kupujícím

 

II. Vymezení pojmů

 1. Prodávajícím se rozumí společnost Natio.cz, Marcela Stenchlaková, sídlem Návsí 1065, 739 92 Návsí, IČO: 01864815, DIČ CZ8553225461.
 2. Internetovým obchodem je internetový obchod www.natio.cz provozovaný prodávajícím.
 3. Kupující je subjekt, který s prodávajícím uzavřel smlouvu o koupi zboží prostřednictvím internetu v internetovém obchodě.
 4. Zbožím je jakákoliv věc zakoupená prostřednictvím internetu v internetovém obchodě.
 5. Záruční list je listina vystavená prodávajícím obsahující zákonem stanovené minimální náležitosti a stanovující konkrétní podmínky a rozsah záruky za zboží; jakou součást záručního listu je považována faktura, popřípadě dodací list, který obdrží kupující v souvislosti s nákupem konkrétního zboží.
 6. Reklamací je uplatnění práva kupujícího z odpovědnosti za vady zboží, které je učiněno kupujícím vůči prodávajícímu osobně, písemně nebo e-mailem, a které obsahuje identifikaci kupujícího, zboží, popis vady a jejích projevů.

 

III. Rozsah záruky

Záruka se vztahuje na vady zboží, které se projeví po převzetí zboží kupujícím během záruční doby. Za vadu nelze považovat změnu vlastností zboží, která vznikla v průběhu záruční doby v důsledku opotřebení. Nároky kupujícího ze záruky mimo jiných případů zanikají:

 1. pokud nebyla vada reklamována v záruční době
 2. při svévolných změnách původních údajů v záručním listě provedených kupujícím
 3. při neodborné instalaci, opravách, úpravách nebo jiných neodborných zásazích při užívání, obsluze a zacházení se zbožím v rozporu s výrobcem přiloženým návodem k obsluze
 4. porušením ochranných nálepek či pečetí, pokud jimi výrobce výrobek opatřil

 

IV. Záruční doba

 1. Není-li uvedeno jinak, odpovídá konkrétní délka záruční doby vždy nejméně minimální délce záruční doby dle občanského zákoníku, případně zvláštních právních předpisů.
 2. Záruční doba začíná běžet od převzetí zboží kupujícím.
 3. Do záruční doby se nepočítá doba od reklamace zboží až do doby, kdy je kupující povinen po skončení záruční opravy zboží převzít. Kupujícímu bude vydáno potvrzení o tom, kdy zboží reklamoval, o provedení záruční opravy a o době jejího trvání.
 4. Dojde-li k výměně zboží za nové nebo k výměně součástky, na kterou je poskytnuta záruka, začíná běžet záruční doba znovu od převzetí nového zboží (od převzetí zboží s novou součástkou).

 

V. Nároky ze záruky

Kupujícímu v případě oprávněné reklamace náleží nároky ze záruky vyplývající z občanského zákoníku, příp. dalších právních předpisů. Kupující má zejména:

 1. právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady jde-li o vadu odstranitelnou, právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, a není-li takový postup možný, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy
 2. právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy jde-li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží
 3. právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy jde-li o vady odstranitelné vyskytující se ve větším počtu nebo opakovaně a bránící řádnému užívání zboží
 4. právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věci

 

VI. Důvody reklamace

V případech, kdy jste obdrželi: > můžete tyto zásilky reklamovat.

 

VII. Postup a místo pro uplatnění reklamace

Pokud kupující zjistí, že dodané zboží má závadu nebo je po dodání poškozené, je nutné toto zboží doručit k reklamaci. Dopravu reklamovaného zboží hradí kupující, v případě uznání oprávněnosti reklamace může požádat o úhradu nákladů vzniklých dopravou reklamovaného zboží. Reklamované, opravené nebo vyměněné zboží zašleme zpět na naše náklady. V případě poruchy nebo výskytu vady zboží v záruční době je místem pro uplatnění reklamace provozovna firmy nebo autorizované servisní středisko výrobce zboží uvedené na záručním listě příslušeného výrobku. Zboží zasílané na reklamaci nebo vrácení nikdy nelze zaslat na dobírku.

Adresa provozovny firmy:
Marcela Stenchlaková
Natio.cz
Bukovecká 128
739 91 Jablunkov
tel.: 608 224 372
Pondělí – pátek: 8:30 – 15:00

K písemné reklamaci je nutné ve všech případech předložit:

 1. doklad o zaplacení a dodání zboží
 2. vlastní reklamované zboží

Po obdržení výše uvedených náležitostí prodávající zahájí reklamační řízení, které je povinen vyřídit do 30-ti dnů od převzetí zboží od kupujícího nebo zasílatele. Pokud kupující uplatní reklamaci zboží osobně u prodávajícího, je povinen si zboží (opravené, vyměněné, popřípadě zboží v původním stavu, pokud reklamace nebyla oprávněná) též osobně převzít, pokud není v reklamačním protokolu uvedeno jinak; reklamace je vyřízena v den, kdy je zboží (opravené, vyměněné, popřípadě zboží v původním stavu, pokud reklamace nebyla oprávněná) připraveno v místě uplatnění reklamce k vydání a předání kupujícímu. Pokud kupující prodávajícímu zboží k reklamaci zašle, pak též prodávající zašle zboží (opravené, vyměněné, popřípadě zboží v původním stavu, pokud reklamace nebyla oprávněná) kupujícímu, pokud není v reklamačním protokolu uvedeno jinak; reklamace je vyřízena v den, kdy je zboží (opravené, vyměněné, popřípadě zboží v původním stavu, pokud reklamace nebyla oprávněná) předáno přepravní společnosti. Kupující je povinen s prodávajícím při vyřízení reklamace spolupracovat, zejména je povinen po vyřízení reklamace zboží převzít. O výsledku reklamace je prodávající povinen sestavit reklamační protokol, který je po ukončení řízení zaslán nebo předán kupujícímu. O výsledku reklamačního řízení je kupující informován e-mailem nebo telefonicky.

 

VIII. Reklamace doručovacích služeb

Přesto, že se snažíme zboží zabalit tak aby došlo v pořádku, se může stát, že k vám zásilka přijde poškozená. V takovém případě postupujte prosím následovně:

 1. Zásilku si vždy pečlivě prohlédněte před dopravcem.
 2. V případě poškození obalu (pomačkaný, roztrhaný, rozmočený…) máte právo zásilku zkontrolovat zda obsahuje všechny součásti a zda není poškozeno i zboží. v takovém případě můžete zásilku odmítnout převzít. Vždy však sepište s dopravcem protokol o poškození zásilky.

 

IX. Neoprávněná reklamace

Při neoprávněné reklamaci (nebude-li zjištěna oznámená závada, nebo půjde-li o závadu nespadající do záruky) může prodávající požadovat úhradu vzniklých nákladů za testování, opravu) a úhradu veškerých nákladů spojených s doručením zboží zpět.

 

X. Závěrečná ustanovení

Tento reklamační řád nabývá účinnosti dne 1.9.2017.